Az őszi pályázati forduló keretében várhatóan 2017. augusztustól lehet majd pályázatot benyújtani.

CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJ RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTHOZ

Módosított pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára

külföldi rövid tanulmányút megvalósítására

 

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2017. szeptember 1. és 2018. szeptember 30. között megvalósítható rövid tanulmányutak támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

A 2017. őszi pályázati fordulóban 2018. március 1. és 2018. szeptember 30. között megvalósuló rövid tanulmányútra lehet pályázni.

 

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt, mely biztosítja a nemzetközi tudományos vagy művészeti életbe történő bekapcsolódásukat, megjelenésüket, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzésüket. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt. A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül.

 

A fogadó intézmény/rendezvény kiválasztása

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy nemzetközi tudományos konferenciára, szakmai versenyre lehetséges a kiutazás, melyet a hallgató szaktanára (szakvezetője/tanszékvezetője/intézetvezetője) vagy témavezetője jóváhagyott.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

továbbá:

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

 

Az elnyerhető támogatás összege

A rövid tanulmányútra elnyerhető ösztöndíj összege a fogadó ország megélhetési rátáitól és az ösztöndíjas időszak napjainak számától függően sávosan kerül megállapításra:

 

Célország

25. napig

610. napig

11. naptól

Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok:
Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia

18 600 Ft/nap

11 160 Ft/nap

7 440 Ft/nap

Közepes megélhetési költségű európai országok:
Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország

21 700 Ft/nap

13 020 Ft/nap

8 680 Ft/nap

Magas megélhetési költségű európai országok:
Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország

és Egyéb országok

24 800 Ft/nap

14 880 Ft/nap

9 920 Ft/nap

 

Az ösztöndíjas időszak időtartamához további 1+1 napot számítunk az utazási napokra, melyet a pályázónak nem kell hozzáadnia a tervezett időtartamhoz. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig a hazaérkezést és a mobilitás lezárását követően.)

 

Kiegészítő pályázati lehetőség

Útiköltség-támogatás: a legalább 1000 km távolságra utazó hallgatók útiköltség-támogatásra pályázhatnak a pályázati felületen. Az útiköltség-támogatás összege a küldő felsőoktatási intézmény székhelye és a rövid tanulmányút helyszínének távolsága alapján, a Distance calculator adatai szerint kerül meghatározásra. Az útiköltség-támogatás összegével tételesen elszámolni nem kell.

 

Távolság

Utazási átalány összege

0–999 km

0 Ft

1 000–2 499 km

65 000 Ft

2 500–3 999 km

120 000 Ft

4 000 km felett

160 000 Ft

 

A pályázat benyújtása

Pályázatot a www.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni. A pályázati útmutató elérhető itt.

 

Csatolandó mellékletek:

Csak kinyomtatott, eredeti (nem elektronikus és nem elektronikusan a dokumentumra illesztett) aláírással és – ahol szükséges – pecséttel ellátott és beszkennelt dokumentumokat fogadunk el. Az aláírások és pecsétek képként történő beillesztése nem elfogadható.

 

Pályázat véglegesítésének határideje:

A pályázatok bírálata, döntés

Az értékelés menete:

 

A Tempus Közalapítvány kuratóriumának döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

 

A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel sem a küldő felsőoktatási intézménnyel, sem a Tempus Közalapítvánnyal szemben.

 

A Campus Mundi ösztöndíj nem vehető igénybe az európai uniós alapok által fedezett költségek megtérítésére. Kettős finanszírozást kizáró szabály: a Campus Mundi ösztöndíj mellett ugyanarra a tevékenységre és időtartamra nem lehet egyéb ösztöndíjat igénybe venni. (Ez a rendelkezés nem vonatkozik egyéb, kiegészítő jellegű juttatásokra.) Amennyiben a pályázó rendelkezik vagy rendelkezni fog ilyen ösztöndíjjal, és a jelen kiírásra benyújtott pályázatáról pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy melyik ösztöndíjat veszi igénybe. Nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

 

Kiegészítő információk

o    aki a Tempus Közalapítvány által nyújtott támogatás kapcsán nem tett eleget elszámolási és/vagy beszámolási kötelezettségének;

o    akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor;

o    aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette;

o    aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó a 2007. évi CLXXXI.tv. 6.§ és 8.§-a értelmében;

o    akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §-a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.

 

A pályázat beadásával a pályázó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi adatát küldő felsőoktatási intézménye és a Tempus Közalapítvány a pályázati program végrehajtása érdekében kezelje.

 

Bővebb információ, a kötelező és javasolt mintadokumentumok, az online pályázati útmutató és a pályázati folyamattal kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszok a www.campusmundi.hu honlapon megtalálhatók. További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu e-mail-címen vagy munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 telefonszámon érdeklődhet.

 A teljes pályázati kiírás letölthető ide kattintva.

 

2017. augusztus

 

1. számú melléklet

 

Szempontrendszer a pályázatok szakmai bírálatához

 

Szempont

Pontszámok elvi alapja

Pontszám

A pályázó összesített korrigált kreditindexének és az összesített korrigált kreditindex szakátlagának viszonya (mester- és osztatlan képzésben részt vevő hallgatók esetén)

0–5 pont: a szakátlag alatt, pontonként sávosan meghatározva;

6 pont: összesített korrigált kreditindex = szakátlag;

7–30 pont: a szakátlag felett, pontonként sávosan meghatározva

max. 30 pont

 

Motiváció és munkaterv minősége és tartalma

0 pont: a motiváció nem tartalmaz konkrétumokat, nincsenek szakmai célok meghatározva;

5 pont: átlagosan megfogalmazott, feltűnően rövid terjedelmű, igen kevés konkrétumot és szakmai célt tartalmazó munkaterv;

10 pont: átlagosan megfogalmazott motiváció, a munkaterv céljaiban általános, bár tartalmaz néhány konkrétumot (pl. utalás kutatási tervre, konferencia-előadás összefoglalása);

15 pont: megalapozott szakmai és személyes motiváció, de céljaiban még általános, nem kellően kifejtett munkaterv;

25 pont: átgondolt, tartalmas motiváció és munkaterv, megfogalmazásában és a szakmai célok meghatározásában igényes, konkrétumokat tartalmazó, ígéretes pályázat;

30 pont: megfelelően átgondolt és színvonalasan kifejtett munkaterv, szakmailag kimagasló célokat fogalmaz meg, határozottan ígéretes pályázat;

35 pont: alaposan átgondolt, meggyőzően kifejtett motiváció és ehhez illeszkedő konkrét szakmai tevékenység és szakmai perspektíva meghatározása a munkatervben; a pályázati tevékenység konkrét kutatási eredménnyel, publikációval jár;

40 pont: a 35 pontnál meghatározottakon túl a pályázó meggyőzően indokolja, hogy:

-          a kutatási téma vagy a pályázati tevékenység módszertana különösen újszerű;

-          korábban nem kutatott, nagy jelentőségű eredménnyel kecsegtető tevékenységet végez;

-          a pályázat várható eredménye jelentősen hozzájárul a fogadó intézmény vagy szervezeti egység tudományos eredményeihez, elismertségéhez, országos vagy nemzetközi szintű hatás is várható.

max. 40 pont

A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó, a felsőoktatási tanulmányok alatt végzett, kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység

0 pont: nincs ilyen aktivitás;

5 pont: TDK vagy OTDK részvétel, aktív szakkollégiumi tevékenység, hazai vagy magyar nyelvű tudományos, művészeti vagy sporttevékenység;

15 pont: OTDK helyezett (1–3.), OTDK különdíj, nemzetközi szakmai konferencián idegen nyelvű előadás, nemzetközi szakmai publikációs tevékenység idegen nyelven, nemzetközi szintű szakmai versenyen elért helyezés (1–3.) vagy különdíj, egyéb nemzetközi szintű és idegen nyelvű szakmai tudományos tevékenység, nemzetközi kiemelkedő művészeti vagy sporttevékenység

max. 15 pont

Nyelvvizsgák

5 pont: C1-C2 szintű (felsőfokú) komplex nyelvvizsga a munkanyelvből

max. 5 pont

Egyéb, a felsőoktatási tanulmányok alatt teljesített szakmai és közéleti önkéntes tevékenység

3 pont: pl. szakmai szervezetben betöltött tisztség, demonstrátori tevékenység, szakmai rendezvények szervezésében való aktív részvétel, külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, ESN-ben vagy egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben folytatott tevékenység stb.

max. 3 pont

Promóciós tevékenység

2 pont: a hallgató vállalja, hogy aktív szerepet vállal a Campus Mundi program hazai népszerűsítésében, promóciójában

max. 2 pont

Korábbi mobilitás

5 pont: ha a pályázó felsőoktatási tanulmányai során még nem vett részt Campus Mundi rövid tanulmányúton

max. 5 pont

 

 

 

Például Stipendium Hungaricum, határon túli magyar nemzetiségű állampolgároknak szóló miniszteri ösztöndíj, más államközi szerződés, egyéb hazai állami finanszírozású program

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

 

Utolsó módosítás: 2017.09.29.