Campus Hungary projekt

Kutatási tanulmány egy interkulturális kommunikáció kurzus tapasztalatairól hallgatói és szakértői interjúkkal

 

Intézményi nemzetköziesítés és a nemzetköziesítést célzó kurzusok a belföldi hallgatók szemével

Kutatási tanulmány

A kvalitatív kutatás módszertana

A kvalitatív kutatási fázisban három részfázis különíthető el. Az első részfázisban egy interkulturális kommunikáció kurzus (Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Gazdálkodás szak, 80 fő, 2013. tavaszi félév, oktató Dr. Malota Erzsébet) tapasztalatait vizsgáltuk meg. A félév végén megkérdeztük a hallgatókat, hogy melyek azok a témakörök, melyek a kurzus anyagából/kompetenciafejlesztéséből segítségükre lesznek/lennének egy külföldi munka/szakmai gyakorlat/oktatási félév során, és milyen egyéb témákra/kompetenciafejlesztésre lenne még szükség egy interkulturális kommunikáció kurzuson/tréningen. Összesen 72 db erről szóló esszét elemeztünk tartalomelemzéssel.

A magyarországi felsőoktatási intézmények belföldi hallgatóival készített kvalitatív kutatás másik fázisa mélyinterjús megkérdezések keretében történt 2013 nyarán. A kutatás során 8 magyar intézményből kértünk fel 10 hallgatót, akik az elmúlt három évben intézményi kereteken belül részt vettek, vagy a következő tanulmányi félév során részt fognak venni külföldi részképzésen/szakmai gyakorlaton. A megkérdezettek közül 9-en voltak korábban ilyen programon, 1 hallgató pedig a 2013/2014-es tanév első félévben tervezi a kiutazást.

A hallgatók kiválasztása során az első számú szempont a minél nagyobb országos lefedettség volt. Az interjúalanyok jellemzőit az 1. sz. melléklet tartalmazza. A mélyinterjúk vázlatának kialakításakor figyelembe vettük a Balassi Intézet korábbi tanulmányának tanulságait.

A hallgatói mélyinterjú vezérfonala 6 kérdéskörre bontható:

a. A mobilitás előnyei és hátrányai, akadályozó tényezői
b. A hallgatók véleménye saját intézményük nemzetközi mobilitási törekvéseiről, a tájékoztatás, ösztönzés, felkészítés színvonaláról
c. A külföldi hallgatók jelenléte a hazai intézményben
d. A hazai intézményben igénybe vehető idegen nyelvű kurzusok elérhetősége
e. A hazai és a külföldi felsőoktatás között észlelt különbségek
f. A külföldi útra felkészítő kurzusokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények

A kvalitatív kutatás harmadik részfázisa során (2013. június-július) szakértői mélyinterjúkat végeztünk.

A hazai egyetemek és főiskolák nemzetköziesedésének vizsgálata során 12 hazai felsőoktatási intézmény hallgatói mobilitásért felelős munkatársát kértük fel szakmai interjúra. Az interjúvázlat kialakításakor figyelembe vettük a Balassi Intézet korábbi kutatásainak eredményeit. A szakmai mélyinterjú alanyainak jellemzőit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A szakmai interjú vezérfonalának főbb kérdéskörei:

a. A magyar és külföldi hallgatók integrálása az intézményben, integrációs törekvések
b. A külföldi hallgatókkal való integráció észlelt előnyei és hátrányai, az integrációt akadályozó tényezők és ezek elhárítása
c. A nemzetközi mobilitás legfőbb ösztönző és akadályozó tényezői, javaslatok a hallgatói mobilitás ösztönzésére, az akadályok elhárítására
d. Fejlesztési javaslatok
e. Saját intézmény értékelése a felsőoktatási mobilitás terén
f. A „jó gyakorlatok” azonosítása

Olvasson tovább!

A teljes tanulmány letölthető:
A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 2. kötet (2014) - 49-92. oldal

 

Készítette: Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001 projekt keretében valósult meg.

A kutatásban közreműködtek:
Bander Katalin Ph.D. hallgató (szakértői mélyinterjúk)

Bereczki Nóra egyetemi hallgató (nyílt kérdések)
Borgström Márk egyetemi hallgató (szakértői és hallgatói mélyinterjúk)
Futó Judit egyetemi hallgató (nyílt kérdések)

A kutatást az ISC Alapítvány végezte.

Projektvezető: Dr. Berács József egyetemi tanár

2013. augusztus 30.

 

Utolsó módosítás: 2017.09.18.