Példák az egyetemek és a vállalatok közötti együttműködési formákra

 

 

A felsőoktatási intézmények és a vállalatok együttműködése számos formát ölthet és az egyik legfontosabb lehetőség mind a felsőoktatást, mind a vállalatok számára. A felsőoktatás és az ipar számos előzményre építhet a kapcsolatok további erősítése során. Ebben segíthetnek a tapasztalatokat feldolgozó jelentések, tanulmányok, esetleírások. A jó gyakorlatok feldolgozása és közreadása nem mentes a vitáktól, hiszen vannak, akik a know-how megőrzésétől várják versenyelőnyük biztosítását, és ezért nem szívesen osztják meg tapasztalataikat. Vannak, akik azt is vitatják, hogy a jó gyakorlatok megoszthatóak, hiszen, az, ami az egyik helyen működik, máshol, máskor vagy más kontextus mellett lehet, hogy érdektelen vagy káros. Mégis, ha valaki kellő óvatossággal, és tanulni kész kíváncsisággal közelít mások sikereihez, kudarcaihoz, abból egészen biztosan építkezhet. A szolgai utánzás ritkán vezet eredményre, de az intelligens adaptáció lehetőségét érdemes megragadni.

Az egyetem-vállalat kapcsolatok 8 különböző formáját azonosította az EU által támogatott, 2010-ben indult és az egyetem-gazdaság kapcsolatokra irányuló UEUBCO kutatás-fejlesztési projekt. Az alábbiakban a tapasztalatok áttekintése a javasolt tevékenységtípusok szerint történik. A 8 terület bemutatását a kapcsolódó jó gyakorlatokra való utalások kísérik.

 

Együttműködés a kutatás-fejlesztés (K + F) területén

A cégek felsőoktatási intézményekkel való K+F célú együttműködése minkét fél számára lehetőség és kihívás egyszerre. Az egyetemek számára ez többletforrások bevonását eredményezi, a kutatók és hallgatók lehetőségei kiszélesednek, hogy áttörést előkészítő alkalmazott kutatásokban vegyenek részt, élenjáró tudást biztosító impulzusok keletkeznek a tanítás-tanulás számára, és fontos, akár globális problémák megoldásának lehetnek részesei (Edmondson et al., 2012).

A felsőoktatási intézmények és az üzleti szféra együttműködésére számtalan jó példa áll rendelkezésre. Magyarországon a Széchenyi Egyetem és az Audi Hungaria Motor Kft. példája kiemelkedő. A képzésben az Audi Hungaria Járműmérnöki Karnak, a kutatás-fejlesztésben a Járműipari Kutatóközpontnak van fontos szerepe. A K+F feladatokkal összefüggésben az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete és Győr város önkormányzata is meghatározó partnere az egyetemnek.

A Corvinus EgyetemKutatás-fejlesztés az élelmiszerláncban” Tudásközpontjának célja egy nemzetközi jelentőségű klaszter létrehozása az élelmiszer kutatás-fejlesztés és innováció területén, különös tekintettel az élelmiszer-feldolgozásra, -tartósításra, -biztonságra és -minőségre. A Pázmány Péter Programban nyertes Tudásközpontot a cél eléréséhez technológiai újdonságokkal, prevenciós eszközökkel, biztonsági és minőségi akkreditált laboratóriumokkal, szolgáltatásokkal és további elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal fegyverezték fel. Számos olyan további jó gyakorlat azonosítható, mint Robert Bosch Faculty jelenléte a Miskolci Egyetemen, a Mol Kar Veszprémben,  az IBM Research Lab a BME-n, az Ericsson az ELTÉ-n. 

A kutatás-fejlesztési területen nagy jelentőségűek a budapesti EIT (European Institute of Technology and Innovation) által koordinált „KIC” (Knowledge and Innovation Communities) együttműködések, melyekben sikeresen vesz részt az ELTE és a BME (ICT LAB), és a Debreceni Egyetem (Climate KIC).

A Teesside Egyetem Digitális Innováció Intézete (Institute of Digital Innovation - IDI) a DigitalCity egyik résztvevője, melynek létrehozására észak-kelet Angliában Teesside-ban került sor. A DigitalCity célja egy sikeres, önfenntartó szuper klaszter létrehozása, mely a digitális technológián, a digitális médián és a kreatív ágazatokon alapul. Az IDI jelentősen hozzájárult a digitális üzleti klaszter kialakításához, kihasználva a speciális kutatási és innovációs szakértelmet és az egyetemi létesítményeket. Erről a jó gyakorlatról esetleírás segíti a részletek jobb megismerését.

A belgiumi központú tudomány-gazdaság kapcsolatokkal foglalkozó testület (AISBL) tanulmánya mindehhez a felsőoktatás-irányítástól azt várja, hogy a rendszerkörnyezet stabil legyen, beleértve a finanszírozási feltételeket is. Az intézmények a számonkérhetőség intézményes feltételei mellett rendelkezzenek a szükséges önállósággal, hogy felelősen tudjanak partnerségek részeseivé válni. A gazdasággal való együttműködésben élenjáró intézmények kapjanak megerősítést, és maradjon meg az érdekeltségük; a felzárkózásra kész intézmények kapjanak megfelelő szakmai és pénzügyi támogatást (pl. az EU-s programokból). Az intézmények kiválóságra való törekvését meghatározó alapértéknek kell tekinteni. (Edmondson et al., 2012)

 

A kutatók vállalati szerepkörök felé történő mobilitása

A felsőoktatási intézmény oktatói, kutatói haszonnal vehetnek részt vállalati projektben, átmenetileg akár a partner vállalat oldalán is. Így közvetlenül szembesülnek a vállalat élenjáró gyakorlataival és szűk keresztmetszeteivel egyaránt. Hasonló szakmai fejlődési lehetőséget kínál, ha vállalati szakemberek részt vesznek egyetemi oktatásban vagy az ott zajló kutatás-fejlesztési projektekben. Ez módot ad egymás munkakultúrájának a megismerésére, személyes kapcsolatok kiépítésére, az egymástól való tanulásra. Ez érdemi lehetőséget teremt a későbbi együttműködéshez, közös projektek megvalósításához. A szakemberek mindkét irányú mobilitására ismét jó példa a Széchenyi Egyetem és az Audi Együttműködése.

A University Transilvania of Brasov tagja egy román, német, észt, luxemburgi, belga egyetemeket, vállalkozásokat, hálózatokat és szövetségeket magába foglaló konzorciumnak, mely koordinálja a Q-Planet Projektet. A Q-Planet egy olyan hálózat, mely elősegíti a hallgatók minőségi mobilitását, gyakorlati képzését. A projekt keretében a minőségbiztosítás standardjai, struktúrái kerülnek meghatározásra annak érdekében, hogy mind a diákok, mind a fogadó intézmények számára szilárd, biztos összehasonlítási alapot teremtsenek európai szinten. A jó gyakorlatról részletes esetleírás készült.

 

Hallgatók számára vállalati gyakorló helyek biztosítása

A vállalatok elemi érdeke, hogy a felsőoktatásból érkező munkaerő ne csupán elméleti ismeretekkel rendelkezzen, hanem képes legyen tudását a gyakorlatban is kamatoztatni. Ennek kitűnő eszköze, ha a hallgatók tanulmányaik részeként, a mellett, vagy azt követően szakmai gyakorlaton vesznek részt, vagy gyakornoki pozíciót töltenek be. A gyakorlati képzés a 2014--es Fokozatváltás a felsőoktatásban c. stratégia egyik kiemelt területe. Ezen belül külön hangsúlyt kap a duális képzés. E területen élenjáró gyakorlatot folytat a közel 40 vállalattal, köztük a  Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.–vel szerződésben álló Kecskeméti Főiskola.

A külföldről szakmai gyakorlatra érkezők is fontos lehetőséget jelentenek a vállalatok számára, hiszen a gyakornokok számára a külföldön teljesített gyakorlat, gyakornoki pozíció fejleszti az idegennyelv-tudást, az interkulturális háttér kedvez az innovációs képességeknek, önállóságot feltételez. A külföldi gyakornokokat azért is értékelik a munkaadók, mert később a nemzetközi piaci terjeszkedésüket is segítheti. A Tempus Közalapítvány esetleírásából megismerhetjük a magyarországi Bosch csoport ezirányú gyakorlatát.

A szakmai gyakorlatok megszervezésével kapcsolatos kihívás, hogy a gyakorlati képzések tudatosan tervezett és reflektált folyamatának koordinációját erre megfelelően felkészített és a szükséges kapacitással rendelkező, együttműködésre kész szakemberek végezzék a képző és a gyakorló helyet biztosító intézmény részéről egyaránt. A képző intézményekkel való együttműködés lehetővé teszi, hogy a cég feltérképezze a későbbi munkaerő-kínálatot, és megnyerje magának a legtehetségesebb álláskeresőket. Az egyetemekkel való képzési kapcsolat egyben promóciós eszköz is. A vállalat presztízsét növelheti, ha van felsőoktatási partner intézménye.

 

Az együttműködés során keletkezett K + F eredmények értékesítése

E területhez tartozik az újítások, kutatásfejlesztési eredmények feltérképezése, oltalma, a szabadalmak, liszenszek bejegyzése iránti kérelmek benyújtása. A gazdasággal való kapcsolatok erősítése mellett e tevékenységeket jól támogatták a kétezres évek elején a felsőoktatási intézményekben létrehozott Tudomány és Technológia-transzfer Irodák (TTI-k) és a Regionális Innovációs és Tudásközpontok (RET-ek), illetve ezek utódai. Kiváló eredményeket ért el például a debreceni Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ.

Jó gyakorlatként említhető a PTE MEDIOPOLISZ Tudásközpontja. A MEDIPOLISZ küldetése kutatás-fejlesztési innovációs és oktatási kiválósági központ létrehozása a gazdasági szféra és az egyetem együttműködésén alapuló orvostudományi eredmények hasznosítása érdekében. A Tudásközpont stratégiai célja új termékek, életminőséget javító gyógyszerek és gyógyító eljárások kifejlesztése, versenyképes innovatív vállalkozások bővítése, tudásalapú termékstruktúra kialakítása, új munkahelyek létesítése és a kutatói utánpótlás képzése. A tudásközpont a régió tradicionálisan legnagyobb innovációs kutatói bázisát biztosító PTE Orvostudományi Kar ára alapozva olyan fejlesztéseket tűzött ki célul, amelyek regionális ipari partnerekkel, a PTE más karaival, valamint a Kaposvári Egyetemmel együttműködve segítij a régió iparfejlesztését és a kritikus kutatói bázis felzárkóztatását, tudva, hogy az egészségipar stratégiai jelentősége az életkor meghosszabbodásával nő. A konzorciumi partnerek: Biostatin Gyógyszerkutató-Fejlesztő Kft, Csertex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Diagnosticum Zrt., HC Pointer Kft, Pannonpharma Gyógyszergyár Kft, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt, Roche (Magyarország) Kft. A MEDIPOLISZ fejlesztés 2006-2008-as időszakáról készült jelentésből további részletek ismerhetőek meg.

A BMEMobil Innovációs Központja (MIK) pályázati támogatás segítségével alakult meg. Egyetemek, akadémiai kutatóintézet, iparvállalatok, szolgáltatók, valamint tudományos kutatással és innovációval foglalkozó szervezetek együttműködésére épül. A MIK az egyetemi tudásbázisát ipari környezetben hasznosítja. A világon egyedülálló szakmai profilja van, és a jövő vezeték nélküli (“wireless”) kommunikációs technológiáinak (3G/4G) kutatásával és fejlesztésével foglalkozik. A MIK kísérleti terepet nyújt az egyetemeknek és az ipari cégeknek, kis- és középvállalatoknak a szoros kutatási-fejlesztési együttműködésre. A Tudásközpontot alapító konzorcium tagjai a BME mellett az ELTE Operációkutatási Tanszéke, az Ericsson,  a HP, a Magyar Telekom és az MTA SzTAKI.

A bulgáriai Technical University of Sofia részt vesz a GIS Transfer Centre munkájában, mely a technológia transzfer és a kutatási eredmények hasznosításának úttörő szervezete. A sikeres kezdeményezés fő célja a bolgár transzferközpontok hálózatának kiépítése és a hálózat eredményeinek az értékesítése. A jó gyakorlatról részletes esetleírás készült.

 

Közös tananyagfejlesztés és tanítás a gyakorlati dimenzió megerősítése érdekében

Az Európai Képzési Keretrendszer (EKKR) és a kapcsolódó nemzeti keretrendszerek, így a Magyar Képzési Keretrendszer is elvárja, hogy a képzési programok a munkaerő-piaci elvárásokat figyelembe vevő tanulási eredmények érdekében kerüljenek kialakításra és megvalósítva. Mindehhez a képzési programok tervezése és oktatása is nyerhet abból, ha a kapcsolódó munkát vállalati szakemberek bevonásával végzik.

Közös oktatási programok indítására példa az Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Egyetemi együttműködése egy tanúsító céggel, a TÜV Rheinland Csoporttal. Megalakították a TÜV Rheinland Egyetemi Tudásközpontot (TET), amelynek célja, hogy naprakész szakmai ismereteket adjon a hallgatók számára oly módon, hogy az jól tanulható és gyakorlatias legyen. A gyakorlat fontos eleme, hogy a változó gazdasági, munkaerő-piaci környezethez igazodva állították össze képzéseiket. A TET a mérnöki kutatást, az oktatást, a fejlesztést, az innovációt segítő, azok eredményeit menedzselő az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ keretein belül működő, önállóan gazdálkodó szervezeti egység.

BMEVillamosmérnöki és Informatikai Karán (BME VIK) működő Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpontot (IT2) alakító konzorciumban három multinacionális cég található (Hewlett-Packard, Scansoft-Recognita, T-Systems), melyek vagy már jelentős magyarországi kutatás-fejlesztési bázissal rendelkeznek, vagy annak kialakításán fáradoznak. A tudásközpontot alapító konzorciumnak hat olyan kis- és közepes vállalat (Megatrend, e-Group, Balabit, ESRI, DSS, Secfone) is alapítója, amelyek K+F háttérrel és növekvő innovációs igénnyel, valamint termékfejlesztési képességgel és készséggel rendelkeznek. Az egyetemek és a KKV-k szisztematikus együttműködése egy eddig kiaknázatlan versenyelőnyt is jelent nem csak az említett partnerek, de valamennyi hazai informatikai KKV számára.  A Tudásközpont munkájának közvetlen és közvetett hatása van az egyetemen folyó oktatásra, képzésre. A BSc, MSc és PhD képzésben résztvevő hallgatók bevonása a Tudásközpont munkájába jól hasznosítható tapasztalatszerzést és friss, releváns tudást biztosít a hallgatóknak. A tapasztalatok megismerhetők az NKFIH honlapján szereplő ismertető és az ugyanazon az oldalon letölthető éves beszámolók segítségével.

A svéd Chalmers University of Technology kétéves mesterprogramot dolgozott ki a vállalkozói készségek fejlesztésére. A Chalmers School of Enterpreneurship (CSE) célja új vállalkozók képzése, és új, technológia alapú vállalatok létrehozásának támogatása. Oktatást és inkubációt biztosít technológia alapú start-upoknak, elősegítve ezzel olyan technológiák forgalmazását, melyek egyébként nem kerülnének értékesítésre. Tevékenységük célja a kutatás-fejlesztés piacosításának erősítése. A jó gyakorlatról további részletek olvashatóak a kapcsolódó tanulmánykötetben.

 

Egész életen át tartó tanulást (LLL) segítő felsőoktatási szolgáltatások

A felsőoktatás számára egyre sürgetőbb kihívás, hogy a hagyományos felsőfokú végzettséget, tudományos fokozatot biztosító képzések mellett – az egész életen át tartó tanulás politikájának megfelelően -  aktív szerepet vállaljon a már végzettek számára továbbképzések, tanfolyamok piacán. A tanítás-tanulás új, kollaboratív formáinak megfelelően ez nem csupán egyirányú tudásáramlást jelent, hanem a felsőoktatás számára is lehetőség. A résztvevők szerteágazó tapasztalatai alkalmat adnak arra, hogy elmélet és gyakorlat egymást erősítve segítsék a tanulási folyamatot, és a felsőoktatás otthon legyen a kortárs üzleti, ipari és munkaerő-piaci problémák világában.

Az észt Tartu Egyetem Közgazdasági és Üzleti Kara Vállalkozási és Technológiai Menedzsment MBA képzésének célja, hogy felkészítse a hallgatókat a vállalkozási és technológiai menedzsmentre, innovatív, tudás alapú vállalatok felsővezetői pozícióinak ellátására, vállalkozással, innovációval és technológiafejlesztéssel foglalkozó állami intézmények vezetésére. Célcsoportját a természettudományos, mérnöki, gazdasági, társadalomtudományi háttérrel, vállalkozási, menedzsment gyakorlattal rendelkező hallgatók, valamint az ipar és más üzleti vállalkozások, illetve a közszféra területéről érkezők képzik, akik elméleti ismereteiket, szakmai készségeiket kívánják továbbfejleszteni. A jó gyakorlatról további részletek olvashatóak a kapcsolódó tanulmánykötetben.

A REAP (Roadmap For Employment - Academic Partnerships) az írországi Cork Institute of Technology együttműködési projektje, melyben 8 felsőoktatási intézmény vesz részt a felsőoktatás-ipar partnerség igényének kutatása, fejlesztése és hitelesítése céljából. A projekt célja a munkahelyek tanulási igényeinek azonosítása a munkáltatók és a felsőoktatási intézmények közötti partnerség átfogó modelljének kidolgozása, valamint a modell hatékonyságának ellenőrzése az együttműködési tevékenységek értékelésével. A fő cél egy olyan mechanizmus kidolgozása, mely integrálja és szervezi képzési igényeket és megfelelő, befogadó keretet kínál a munkahelyekkel történő együttműködéshez. A jó gyakorlatról további részletek olvashatóak a kapcsolódó tanulmánykötetben.

 

Vállalkozások közös létrehozása és menedzselése

A felsőoktatási intézmények aktív piaci szerepvállalása, a kutatási eredmények, innovációk piacra vitele egyre jellemzőbben megkívánja, hogy felsőoktatási intézmények gazdasági társaságot alapítsanak és működtessenek, vagy ilyenben részesedést szerezzenek. Mindez egyaránt jelentős erőpróba az egyetem hagyományos, akadémiai értékrendje, menedzsmentje és bürokráciája számára is. A partnerek rugalmasságot, megbízhatóságot, magas minőséget várnak, ami az intézményen belüli folyamatok kiszámíthatóságát, a vállalkozási forma elfogadottságát és támogatását, a vezetői döntések gyors meghozatalát és az érdekeltség fenntartását feltételezi.

A Debreceni Egyetem számos gazdasági társaságban vesz részt: a Debreceni Infopark Nonprofit Kft keretén belül 2008-ban hozták létre a Szilícium Mező regionális informatikai klasztert. A Debreceni egyetem a tulajdonosa a Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft-nek, melynek küldetése az akadémiai és a civil, üzleti szféra közötti kapcsolatok építése, a technológia- és humán-transzfer, az akadémiai szektorban keletkező K+F eredmények gyakorlati hasznosítása. A Pharmapolisz Debrecen kft a Debreceni Egyetem, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint több gyógyszeripari K+K tevékenységet folytató cég és vállalkozás részvételével alakult meg. Az egyetem többek között tagja még az Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft-nek, a Debreceni Informatikai Kutató-fejlesztő Központ Non-profit Kft-nek, a CETOX Analitikai és Toxikológiai Kutató, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft-nek is.

Az INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft 62/38%-os tulajdonosi arányban a BME és az Úbudai Önkormányzat közös technológia-transzfer vállalkozása. Alapvető feladata a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szellemi bázisán keletkezett kutatási eredmények hasznosítása. Az INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft. minden olyan technológia fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozik, amely a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szellemi bázisán művelhető. Ezek részletesen, karonként és tanszékenként, egészen szakmai témakörökig lebontva megtalálhatók az egyetem honlapján (www.bme.hu).

A Promotech tagja a Polytechnical Institute in Lorraine, mely egy európai közösségi üzleti és innovációs központ (EC-BIC). Üzleti szolgáltatásokat nyújt azoknak, akik vállalkozást szeretnének indítani, legyenek azok kutatóhelyeknek vagy egyetemek. Digitális koncepciójuk alapján egy, a felhasználók által vezérelt nyitott innovációs rendszert működtetnek. Kifejlesztették a Living lab megközelítést start-up cégek támogatásához. Ezzel céljuk, hogy az induló vállalkozásokat fenntartható pályára tudják állítani. A jó gyakorlatról további részletek olvashatóak a kapcsolódó tanulmánykötetben.

 

Vállalati részvétel az egyetem irányításában

Egyre gyakoribb, hogy a felsőoktatási intézmények stratégiai irányításában, felügyeletében szerepet kapnak a legfontosabb gazdasági, társadalmi partnerek. A tudomány szabadságát és az ezzel összefüggő autonómiát nem sértve a magyar konzisztóriumhoz hasonló igazgató tanács, tanácsadó testület számos ország felsőoktatási rendszerében kiegészíti az egyetemek akadémiai irányítását.  

Dunaújvárosi Főiskolán a Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és Technológiai Tudásközpont létrehozásának és működésének fő célkitűzése az anyagtudomány területén belül átütő szintű és tömegű tudás megteremtése. Ehhez jól képzett szakemberbázisra, az üzleti és kutatói szféra közti kapcsolatokra, a fiatal kutatókat váró kutatóhelyekre, a vállalatok innovációs tevékenységének segítésére van szüksége. A projekt a régió gazdasági társaságainak konkrét technológia-fejlesztési, üzemviteli és termelés-kihelyezési fejlesztéseit segíti a termelés, az üzemvitel, az alkalmazástechnika és a feldolgozás-technológiák terén tudományos igényű megoldásokkal. A Tudásközpont a gazdaságfejlesztés egyik nélkülözhetetlen innovációs bázisa és motorja a régióban. A Tudásközpont tevékenységében, irányító testületében részt vesznek a Dunaferr Zrt, a Paksi Atomerőmű Zrt és az Alkoa-Köfém Kft képviselői.

 

A jó gyakorlatok nemzetközi gyűjtése esettanulmányok formájában

Az Európai Unió és az OECD mellett számos további nemzetközi szervezet (így például a University-Business Cooperation in Europe, vagy a Science-Business Network) és számos kutatási műhely (például a Science-to-Business Marketing Research Centre) foglalkozik a felsőoktatási intézmények és a vállalatok együttműködésével, és mivel ez az EU számára is prioritás, nagyszámú olyan EU finanszírozású projekt segíti a feltáró munkát, amelyek közül számos megismerhető az említett platformok felületein. A működőképes egyetem-vállalatkapcsolatok sajátosságait az  MIT menedzsment tárgyú folyóirata foglalja össze egy 2010-ben közölt kutatási beszámoló alapján (Pertuzé et al., 2010).

 

Felhasznált irodalom és linkgyűjtemény:

Adams, Susan (2015): The 10 Best Websites For Finding An Internship,  A forbes.com angol nyelvű cikkje az észak-amerikai és globális gyakornoki webes adatbázis-felületekről: http://www.forbes.com/sites/susanadams/2015/01/30/the-10-best-websites-for-finding-an-internship/2/#5745a2ad7e08
A Debreceni Egyetem, Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központjának tájékoztató felülete (Utolsó letöltés, 2016.08.30): http://www.unideb.hu/portal/hu/node/12761A magyarországi Bosch csoport külföldi gyakornokokkal kapcsolatos tapasztatait ismerteti a Tempus Közalapítvány esetleírása (Utolsó letöltés, 2016.08.30): http://www.tka.hu/projekt/3207/spanyol-lany-nemet-ceg-magyarorszagi-szakmai-gyakorlat
AIESEC gyakornoki adatbázis angol nyelven (utolsó letöltés 2016.08.07.):  http://aiesec.org/internships/
AISBL (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.sciencebusiness.net/General/InnovationBoard.aspx
Alkoa-Köfém Kft (utolsó letöltés 2016.08.07.): http://www.alcoa.com/hungary/hu/info_page/home.asp
Audi Hungaria Járműmérnöki Kar (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://ahjk.sze.hu/kezdolap
Audi Hungaria Motor Kft (utolsó letöltés 2016.08.30.): https://www.audi.hu/
Az EURES hálózat pályakezdési-gyakornoki információit tartalmazó portál angol nyelven (utolsó letöltés 2016.08.07.):: https://ec.europa.eu/eures/droppin/
Az EURES-hálózat honlapja angol nyelven (utolsó letöltés 2016.08.07.): https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2547&acro=faq&lang=hu
Az Európa 2020 stratégia célkitűzései - az Európai Bizottság honlapján lévő tájékoztató (utolsó letöltés: 2016.08.07): magyar nyelven http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_hu.htm
BCE Kutatás-fejlesztés az élelmiszerláncban (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://elelmiszertudomany.bc.szie.hu/index.php?id=7638
BME: https://www.bme.hu/
BME
 Villamosmérnöki és Informatikai Kar, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): https://www.vik.bme.hu/
Biostatin Gyógyszerkutató-Fejlesztő Kft. (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.biostatin.hu/
Bosch Csoport, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.corporate.bosch.hu/hu/hu/startpage_8/country-landingpage.php
Bosch csoport, esetleírás (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.tka.hu/projekt/3207/spanyol-lany-nemet-ceg-magyarorszagi-szakmai-gyakorlat
Cetox Kft. honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://dikfk.unideb.hu/dikfk/hu
Chalmers School of Enterpreneurship, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.entrepreneur.chalmers.se/about-2/about/
Chalmers University of Technology, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx
Cork Institute of Technology, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.cit.ie/
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://portal.debrecen.hu/varoshaza/onkormanyzat
Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft., honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): https://www.agr.unideb.hu/innovacio/oldal.php?megnyit=1002
Debreceni Egyetem, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.unideb.hu/portal/
Debreceni Egyetem Climate KIC, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://klimainnovacio.hu/hu/climate-kic
Debreceni Egyetem Infopark Nonprofit Kft., honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://dekiik.hu/
Debreceni Informatikai Kutató-fejlesztő Központ Non-profit Kft. honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://dikfk.unideb.hu/dikfk/hu
Diagnosticum Zrt. honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.diagnosticum.hu/
Duális képzés tájékoztató (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://dualisdiploma.hu/informaciok/a-dualis-kepzesrol
Dunaferr Zrt., honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.dunaferr.hu/hu/
Dunaújvárosi Főiskola, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.uniduna.hu/
Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és Technológiai Tudásközpont, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://duratt.duf.hu/
Edmondson et al., (2012): Making Industry-University partnerships work, Lessons from successful collaborations, A jelentés a Science|Business Innovation Board (AISBL) megbízásából készült. Ez egy belga székhelyű szervezet, melynek intézményi tagjai között van a Science|Business, ESADE Business School, INSEAD, Microsoft , BP, SKF, Foley & Lardner LLP, Aalto University and Imperial College London, (Utolsó letöltés, 2016.08.30): http://www.sciencebusiness.net/Assets/94fe6d15-5432-4cf9-a656-633248e63541.pdf
Erasmus+ szakmai gyakorlatok tájékoztatója a tempus Közalapítvány honlapján (utolsó letöltés: 2016.08.21.): http://www.tka.hu/palyazatok/131/hallgatok-szakmai-gyakorlatai-
EIT, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): https://eit.europa.eu/
ELTE, BME EIT ICT Labs, tájékoztató (utolsó letöltés 2016.08.30.) : http://www.eitictlabs.eu/fileadmin/files/2015/budapest-apg/EIT-ICT-Labs_Budapest-APG-brochure-2015.pdf, http://www.inf.elte.hu/english/eit/Lapok/About.aspx
ELTE Szoftvertechnológiai Laboratórium, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): https://www.elte.hu/content/ericsson-szoftvertechnologiai-laboratorium-az-elte-n.e.6495
ELTE Operációkutatási Tanszék, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://or.elte.hu/
Ericsson, honlap (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.vg.hu/vallalati-adatok/ericsson-magyarorszag-kft
Esetleírás Technical University of Sofia és GIS Transfer Centre együttműködéséről (utolsó letöltés 2016.08.30.): http://ub-cooperation.eu/pdf/casestudyreport.pdf
Európai Képzési Keretrendszer, tájékoztató (Utolsó letöltés 2016.08.30.): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11104&from=HU
Életminőséget  javító gyógyszerek  és gyógyító  eljárások fejlesztése, A MEDIPOLISZ Dél-Dunántúli Regionális Egyetemi Tudásközpont 3 éves jelentése, 2006-2008. (Utolsó letöltés 2016.08.30.): http://docplayer.hu/15984604-A-medipolisz-del-dunantuli-regionalis-egyetemi-tudaskozpont-kuldetese-kutatas-fejlesztesi-innovacios-es.html
Fokozatváltás a felsőoktatásban - A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai – A Kormány felsőoktatási stratégiája (2014): http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/fels%C5%91oktat%C3%A1si%20koncepci%C3%B3.pdf (utolsó letöltés 2016.08.07.)
GIS Transfer Centre, honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.): http://gis-tc.org/about-us
Harvey (2003): Transition from Higher Education to work, Briefing paper, Enhancing Student Employability Coordination Team (Utolsó letöltés: 2016.08.07): http://www.qualityresearchinternational.com/esecttools/esectpubs/harveytransitions.pdf HC Pointer Kft., honlap, honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.):  http://www.pointer.hu/mainpage_pointer
Hewlettt Packard, honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.), honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.):  http://www8.hp.com/hu/hu/home.html
Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont (BME), honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.it2.bme.hu/fooldal.html
INNOTECH, honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.):  http://www.innotech.hu/
Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft, honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.):  http://iek.klaszter.eszakalfold.hu/
Ismertető az Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpontról, honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.): http://nkfih.gov.hu/innovacio/informaciotechnologiai/informaciotechnologiai-150203-1
Kaposvári Egyetem, honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.):  http://www.ke.hu/
Kecskeméti Főiskola, honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.):  http://felveteli.kefo.hu/a-dualis-kepzesrol
Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ, honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.unideb.hu/portal/hu/node/12761
LinkedIn gyakornoki adatbázis angol nyelven (utolsó letöltés 2016.08.07.):  https://www.linkedin.com/jobs/intern-jobs
Living lab, honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.):  http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/lorraine-smart-cities-living-lab
Magyar Képzési Keretrendszer, tájékoztató (Utolsó letöltés 2016.08.30.): http://www.oktatas.hu/LLL/kepesitesi_keretrendszer/mkkr/mkkr_celja
MEDIPOLISZ, honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.):  http://docplayer.hu/15984604-A-medipolisz-del-dunantuli-regionalis-egyetemi-tudaskozpont-kuldetese-kutatas-fejlesztesi-innovacios-es.html
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft, honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.):  http://gamf.kefo.hu/mercedes-benz
Miskolci Egyetem Robert Bosch Faculty, honlap (Utolsó letöltés 2016.08.30.):  h

Utolsó módosítás: 2016.10.21.