Játsszunk kémiát!

2010 | Szakképzés | IKT, természettudomány | Budapest | Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

Érintett tantárgy(ak): kémia
Címkék: Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Problémamegoldás, IKT eszközök alkalmazása a tanórán

A budapesti Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola egy-egy osztrák és román társiskolával működött együtt a Let’s play chemistry című projektben, melynek célja az volt, hogy a diákok kémia iránti szeretetét és motivációját növeljék, miközben bevonják őket kémiai oktató játékok készítésébe és kipróbálásába.

A tudományos kutatásmódszertanra jellemző módon a projekt kezdetén a részt vevő tanulók felmérést végeztek társaik körében, hogy kiderítsék, mely kémiai tananyagrészek elsajátítása okoz nekik nagyobb gondot. A kutatásuk eredményei alapján kiválasztották azokat a tématerületeket, amelyekre digitális tananyagot kívántak fejleszteni, majd kreatív munka vette kezdetét: a részt vevő partnerek a diákok aktív közreműködésével különböző tanulást segítő játékokat (online kérdőívek, tesztek) gyűjtöttek össze, illetve dolgoztak ki, melyeket a tanórákon is alkalmazni tudnak.

A projektmunka során hat találkozót szervezetek, melyek keretében a résztvevők megvitatták a problémákat, értékelték a projekt fázisait és meghatározták a játékokat. A partnerek egyenlő részt vállaltak a feladatok végrehajtásában, a találkozók és az egész projekt lebonyolítása jól szervezett, színvonalas és hatékony volt.

Mindegyik partnerország más-más kémiai területért (általános, szerves és analitikai) volt felelős, így a kölcsönös tudástranszfer és tapasztalatcsere kiemelt szerepet kapott. Az egyes projekttalálkozók között tartott rendszeres videokonferenciák biztosították az állandó tapasztalat- és játékcserét, fejlesztést, valamint a projekt folyamatos értékelését. A találkozók persze nem csak munkáról szóltak: a résztvevők barátságokat kötöttek, miközben felfedezték egymás városait, egyetemeket, üzemeket és interaktív tudományos múzeumokat látogattak meg.

Legfontosabb eredménynek tekinthető egyrészt a számítógépes kémiai játékokat tartalmazó, The Dark Element CD, a http://letsplaychemistry.wikispaces.com honlap és egy négynyelvű szótár, másrészt pedig az, hogy ezek tervezésében és elkészítésében a diákok aktív szerepet vállaltak. Önállóan gyűjtöttek, készítettek és próbáltak ki játékokat, miközben szinte észrevétlenül sajátították el az elméleti ismereteket és ültették át azokat a gyakorlatba. Ezalatt a digitális kompetenciáik jelentős mértékben fejlődtek, az angol nyelven folyó kommunikáció pedig szakmai nyelvtudásuk gazdagodását eredményezte.

A projekt pedagógiai módszertani sajátossága, hogy a közös munka során megváltoztak a hazánkban hagyományosnak mondható tanár-diák szerepek. A tanulók nem passzív ismeret-elsajátítóként, hanem a megszerzett ismereteiket aktívan felhasználóként, alkalmazóként jelentek meg, a tanárok esetében pedig nem a tudás átadása volt a legfontosabb szerep, hanem a tanulók ismeretszerzésének és alkotó tevékenységének támogatása, mentorálása. Jelentősen változott a projektben részt vevő tanárok és diákok egymáshoz való viszonya is, a szoros munkakapcsolat felbontotta a hagyományos tanár-diák viszonyt. Ezek a módszertani újdonságok a későbbiekben az intézmény napi munkájára is kihatással voltak.

Az általános, szerves és analitikai kémiai témaköröket felölelő játékokat nemcsak CD-n, hanem az interneten is terjesztették, így az más oktatási intézmények számára is hozzáférhető és alkalmazható a tanórákon. A projekthez készült négynyelvű szakszótár és az angol nyelvű játék elősegíti a szakmai nyelvtudás fejlesztését pl. a technikusképzésben. Az intézményben folyó oktatás és a kémiatanítás megújítására kitűnően alkalmasak a projektben kifejlesztett kémiai digitális játékok. A kifejlesztett játékcsomag oktatási segédanyaggá vált és nemcsak a projektben részt vevő iskolában, hanem a TISZK partneriskoláiban is.

A Kémia nemzetközi éve kezdeményezéshez kapcsolódó projekt kétségkívül hozzájárult ahhoz a nagyon fontos törekvéshez, amely a természettudományos tantárgyak oktatását fejleszti és népszerűvé teszi. Az együttműködés fenntarthatósága biztosítottnak látszik egyrészt azáltal, hogy a második projekttalálkozón megállapodtak a Chemperor elnevezésű játék kifejlesztésében egy további partnerségi projekt keretében, másrészt pedig azáltal, hogy Leonardo mobilitási programokat is terveznek vegyipar és informatika területén, melynek során a gyakornokaik egymás iskoláiba utazhatnának szakmai gyakorlatra.

Villányi-Borsics Eszter beszámolója alapján