Van visszaút az iskolába

2010 | Felnőtt tanulás | alapkészségek fejlesztése, hátrányos helyzet, korai iskolaelhagyás megelőzése, második esély | Csongrád | Szegedi Tudományegyetem

A „Back to School” (Vissza az iskolába) címet viselő szakértői tanulmányutat a Török Oktatási Minisztériumhoz tartozó Gaziantep Tartományi Oktatási Igazgatóság szervezte. A 8 európai országból érkező 12 szakértő a tanulmányút során a korai iskolaelhagyás problematikáját, okait, a megelőzés és a formális oktatásba történő visszavezetés lehetőségeit járta körül. A tanulmányút alapját a 2007–2009 között megvalósult „Back to School” Grundtvig projekt (www.btos.eu) eredményeinek bemutatása képezte, amelynek a célja az volt, hogy a felnőtt tanulók formális oktatásba való visszatérését segítse. A projekt keretében számos fenntartható eredmény született: a jó gyakorlatokból gyűjteményt állítottak össze, célcsoport-orientált képzési programot dolgoztak ki, interaktív katalógust készítettek.


Törökország számára érezhetően kulcskérdés az Európai Unióhoz való csatlakozás, ezért az oktatási rendszer fejlesztésében minden oktatási szinten prioritást élvez az EU indikátorok szintjének elérése. Hangsúlyt helyeznek a diákközpontú oktatásra, a fiúk és a lányok oktatási szintjének kiegyenlítésére, az iskolák közötti óriási regionális különbségek csökkentésére, a peremterületeken élők számára iskolabusz biztosítására, a tanárhiány enyhítésére, a távoktatás fejlesztésére, az idegen nyelv oktatására és az úgynevezett nyitott vagy esti alap- és középfokú iskolák számának növelésére azok részére, akik már nem tanköteles korúak, de nem fejezték be az alapfokú tanulmányaikat. Bár a korai iskolaelhagyók száma Törökországban – főleg a lányok körében – továbbra is számottevő, az utóbbi tíz évben pozitív tendencia figyelhető meg: arányuk a 2000-ben mért 59,3%-ról 2010-re 43,1%-ra csökkent. A pozitív eredményeket olyan kampányok alapozták meg, amelyek támogatták a tanköteles korú lányok részvételi arányának növelését az alapfokú oktatásban, vagy elősegítették az olyan 10-14 éves fiatalok iskoláztatását, akik korábban egyáltalán nem jártak iskolába, esetleg rendszeres hiányzás miatt kimaradtak onnét.

Az Aysel Ibrahim Akinal Kereskedelmi Szakképző Iskolában tett látogatás meggyőzött arról, hogy érdemes esélyt teremteni, érdemes speciális képzési programokat kidolgozni, érdemes „utánanyúlni” azoknak a fiataloknak, akik egyszer – bármilyen ok miatt – úgy döntöttek, hogy nem akarnak tanulni. A szakképző iskolában olyan 14-18 éves fiatalokkal találkoztam, akik korábban már abbahagyták a középiskolát vagy az általános iskola befejezése után nem tanultak tovább (Törökországban 14 év a tankötelezettség felső korhatára, és a középiskola elvégzése nem kötelező). A számviteli, könyvelési ismereteket tanuló diákok őszintén meséltek arról, hogy miért maradtak ki korábban az iskolából, és miért tértek most vissza. Ezúttal komolyan gondolják, hogy befejezik tanulmányaikat, és szakmát szereznek. A középiskolai végzettség lehetőséget teremt az egyetemen való továbbtanulásra, és komoly motivációt jelent a jogosítvány megszerzése is (Törökországban a jogosítvány megszerzése középiskolai végzettséghez kötött). A 9. évfolyamot – ahol általános műveltségi tantárgyakat tanulnak a diákok – távoktatásban szervezik meg, és úgy tűnik, nagyon sikeresen. A 10. és 11. évfolyam jelenléti oktatásban folyik, ekkor már a tényleges szakmai ismereteket tanulják a fiatalok, illetve vállalatoknál folyó szakmai gyakorlatot teljesítenek.

Számomra a tanulmányút egyik leghasznosabb tapasztalata a Welcoming them back to school („Üdv újra az iskolában”) címet viselő, felnőttoktatóknak szóló intenzív képzési program megismerése volt. A program módszertani útmutatót és segédeszközöket kínál a formális oktatási rendszerbe visszatérő felnőttekkel való eredményes foglalkozáshoz. Öt fő tananyagrészből áll: csoportdinamika; tanulási stílus; önismeret; a kiválóság pedagógiája; az oktató mint coach – kommunikáció. A jellemzően gyakorlati feladatokat, esettanulmányokat tartalmazó tananyagot nemcsak az oktatásba visszatérő korai iskolaelhagyók esetén tudom hasznosítani a saját gyakorlatomban, hanem olyan tanulókkal való foglalkozás alkalmával is, akik ugyan nem számítanak korai iskolaelhagyóknak, de a legutóbbi formális képzésben való részvételük óta hosszú idő telt el. Hasznos lehet azok esetében is, akik valamilyen külső körülmény kényszerítő hatására, s így alacsony motivációs szinttel ülnek vissza az iskolapadba. A tanulmányúton részt vevő valamennyi külföldi szakértő arról számolt be, hogy tapasztalatai szerint a korai iskolaelhagyás legfőbb oka a tanulási motiváció hiánya. A fő kérdés tehát az, hogyan lehet motiválni és iskolában tartani a fiatalokat. Többen egyetértettünk abban, hogy hosszú távú motivációt leginkább a sikerélmény adhat. Nyitott, félelemmentes oktatási környezetet kell teremteni számukra, ahol azt érzik, hogy a tanár és a diák tanuló partnerek, ahol a tanárok hatékony, személyre szabott oktatási módszereket alkalmaznak, ahol sikereket élnek meg és nem kudarcokat. A motiváció hiányán túl problémát jelenthetnek többek közt a rossz családi körülmények, az iskolázatlan szülő, az alapkompetenciák hiánya, a sok iskolai hiányzás, a nyelvismeret hiánya, beilleszkedési problémák, de a társadalmi diszkrimináció is. Bár minden európai ország hasonló problémákkal küzd, a korai iskolaelhagyók oktatási rendszerbe történő visszaintegrálását számos – országonként eltérő – képzési forma, modell hivatott támogatni. Svédországban például a tanulói azonosító rendszernek köszönhetően naprakészen nyomon követhető, hogy melyik tanuló milyen tanulmányokat folytat. A dán szakemberek a megelőzés lehetőségét leginkább a pályaorientációban, a folyamatos tutori munkában és a megfelelő tanulási környezet kialakításában látják. Természetesen Magyarországon is számos modell, jó gyakorlat szolgálja a formális oktatási rendszerbe való visszavezetést vagy a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztését. Olyan állami és civil szervezetek által indított és támogatott programokról, kezdeményezésről tudtam beszámolni a nemzetközi szakértői csoportnak, mint a Tanoda, a Dobbantó, a KID vagy aTranzit.