Sajátos nevelési igényű gyerekek integrálása természettudományos kísérletek segítségével

2009 | Köznevelés | környezetvédelem, természettudomány | Budapest | Újlaki Általános Iskola

Címkék: Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Problémamegoldás, IKT eszközök alkalmazása a tanórán, Kooperatív megközelítés, Projektszerű megvalósítás, Kísérletezés

Az olasz, litván, görög, portugál, észak-ír, török és bolgár partnerekkel megvalósított Comenius iskolai együttműködés feladata a speciális képességű tanulók integrálása volt normál osztálytevékenységbe. Az a cél vezérelt bennünket, hogy a speciális problémákkal küzdő tanulóink is részt vehessenek a nemzetközi munkában. Vizsgáltuk, hogy a természettudományos témák tanítása során miként tudjuk őket bevonni a tanulási folyamatokba úgy, hogy élvezetes legyen számukra is a közös munka. A gyakorlati megvalósulást a projekttalálkozókon összehasonlítottuk, ötletet, módszereket adtunk egymásnak a munka folytatásához. Az eredményeket képekkel illusztrálva könyvben jelentettük meg.

Az integráció a közoktatás alappilléreként lehetőséget ad a hátrányos helyzetben lévő tanulók felzárkózási esélyének növelésére. A természettudományos tantárgyak kinyitották ezen tanulók figyelmét a körülöttünk lévő világra, a kísérletekben való képesség szerinti részvétel sikerélménnyel járt, és erősítette a tanulási folyamatot, magabiztosságot adott. Az egyes témák (a növény élete, a víz szerepe) nemzetenkénti feldolgozása módot adott a komplex tanítási-tanulási folyamat együttes megvalósítására, az eredmények, problémák megvitatására, a pozitív tapasztalatok megosztására.

Új módszerként bevezettük a természettudományos tantárgyak órakereteinek megnyitását (tanórák a természetben), ami új perspektívát adott az oktatásban és pedagógiai programunk átírását is eredményezte.

Az eredmények terjesztése hazai és nemzetközi vonatkozásban is hangsúlyozza az integráció fontosságát. A közös munkáról és a pozitív tapasztalatokról írt könyv módszertani aspektusai és a gyakorlati megvalósulás, a partneriskolák, a régiók, kultúrák és a kétéves tevékenységek bemutatása színes képanyaggal, tesztekkel, értékelésekkel, módszertani leírásokkal vélhetően hasznos segédanyaggá válik az integrációt bevezető iskolákban.

Lehetőséget kaptunk arra is, hogy nyissunk az európai közösség felé és magunk is bemutatkozhassunk. Napi kapcsolatba kerültünk a partneriskolák tanáraival, tanulóival. A közös munkában az elmélyült barátságokon túl tanítási kérdéseket is megvitattunk. A látogatások során nemcsak a vendéglátó iskolákban tanulmányoztuk a speciális tanulókkal való foglalkozást és integrációt, hanem társintézményeket is meglátogattunk. Valamennyi partnerintézményben a kulturális programokon kívül workshopokon és bemutató órákon vettünk részt. Találkoztunk a fenntartó, illetve az elöljáróság képviselőivel is, akik beszámoltak a körzet vagy régió oktatási helyzetéről. Sokszor tágabb körben is bemutatkozhattunk az adott országban.

A koordináló olasz iskolával megvalósult a job-shadowing is: egy tanárunk hat munkanapot töltött a fogadó iskolában, a következő hónapban pedig az ottani igazgató-helyettes látogatott hozzánk. Erről a magyar-olasz munkakapcsolatról a kinti helyi újság is írt, az iskolájukban pedig faliújságon mutatták be az itteni munkát.
A partnerek közül mi voltunk az egyetlen olyan iskola, ahová a tanárokon kívül nagy számban érkeztek diákok is: 19 tanulót fogadtak magyar diákok Litvániából, Bulgáriából, olaszországból. A vendéglátás során kialakult barátságok a levelezések (facebook, e-mailek) által folytatódtak. Ennek eredményeként 2011 júniusában tíz diákunkat és három tanárt láttak vendégül Olaszországban, a magyar vendéglátás viszonzásaként.

A közös munkához és kommunikációhoz szükséges volt a nyelvi fejlesztés is, délutáni tanári nyelvórákat és szakköröket szerveztünk. Ezek segítségével lehetővé vált az angol nyelvű diáklevelezés az osztályok között, kapcsolattartás facebookon, e-mailekben, külföldi diákok fogadása, power-pointok készítése.

A projekthez kapcsolódóan a tanórákon kívül szakkörökön végeztünk kísérleteket a növények keringésének megfigyelésére: hóvirág, zeller színezése ételszínezékkel; metszetek készítése, mikroszkopikus vizsgálata, az eredmények bemutatása tanulmányaink igazolására posztereken, CD-n, weboldalon. Itt is a kooperatív munka segítette az integrációt. A feladatok felosztásában figyelembe vettük a képességeket, azok nagyfokú fejlesztését és kibontakoztatását. Csoportmunkában integráltuk a speciális képességű és a hátrányos helyzetű tanulókat.

Tematikus kirándulásokon vettünk részt a víz témakörrel kapcsolatban: Pálvölgyi-cseppkőbarlang (karsztosodás), hajókirándulás a Dunán (az áradás megfigyelése), Mogyoró-hegy (vízkísérletek az élővilág megismerésére: a víz összetétele, ebihalak fejlődése, nádasok világa), A Víz Világnapja alkalmából műsor és poszter készítése a Vízművek támogatásával.

A kétéves munka folyamatát és megvalósulását rendszeresen értékeltük a nemzetközi találkozókon és az iskolán belül is. Mindkét évet közös tanulói teszttel kezdtük, melyek eredményét nemzetközileg összehasonlítottuk. A tanulói mobilitásokat értékelő lappal zártuk, melyek eredményét a vendéglátó fél olvashatta. Iskolai szinten elemeztük a programban részt vevő tanulók fejlődését. A folyamatos értékelés és önértékelés eredménye meggyőző volt: a programban részt vevő diákoknak sikerült tanári segítséggel végrehajtani az adott tevékenységeket, a tervezett tanulási folyamatot és fejlesztettük a pályázatban kijelölt kompetenciákat.
Azt is elemeztük, hogy milyen mértékben működnek közre a tanárkollégák, a szülők, a fenntartó a programban. Valamennyi fél elismerte a program hasznosságát, több kolléga felajánlotta a segítségét, a szülők szívesen vették a megkeresésünket, iskolánk életében először megvalósult a cserediák kapcsolat. A 2. kerület oktatási osztályának a vezetősége is érdeklődött a program iránt, nyomon követte, fogadta a vendégeket és a program témájának megfelelően iskolánkat a kerület integrációs központjává tette. A közösen megírt könyvből ajándék példányt adtunk a fenntartónak is. Együttműködés jött létre a Fővárosi Vízművekkel, a megkeresésünkre a második év víz témájának a feldolgozásához rengeteg szemléltető anyagot biztosítottak számunkra.

A programban a speciális igényű tanulókon kívül hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók is részt vettek (elvált, munkanélküli szülők gyermekei, gyermekotthonos tanulók). A közös munka a tanulók szociális érzékét fejlesztette, empátiájuk, egymás iránti toleranciájuk, a természet iránti fogékonyságuk fejlődött. Szívesen fogadták a vendégeket, kísérték őket a programokon; előadást, bemutató órát tartottak a számukra.

A pedagógiai programunkat az új integrációs elvek szerint módosítottuk. A természetórák kereteit megnyitottuk: rögtönzött kísérleti laboratórium létrehozása (növényfestés, metszetek készítése, mikroszkopikus vizsgálat), szabadban töltött órák, foglalkozások. A tanárok lelkesedését átvették a tanulók is. A programban tanítók és tanárok, felsővezetők, adminisztrátorok és technikai személyzet is részt vett. A közös munka hozzájárult a munkatársak közötti hatékonyabb együttműködéshez. A szülők a honlapról és az iskolai Comenius-falról tájékozódhattak a munkáról és az eseményekről, elismerték és támogatták a munkánkat. Érdeklődtek a vendégdiákok fogadása iránt, egyéni programokat is szerveztek számukra.

Kovácsné Ferenczi Erika