Robottörténetek

Közzétéve2017-08-04 23:53:52
ÖtletgazdaKiss András,
A digitális történetmesélés módszerének segítségével, változatos tevékenységek során ismertetjük meg a diákokat a robotikával, annak történetével, a mesterséges intelligencia kutatásokkal, a témához kapcsolódó tévhitekkel, félelmekkel és a tudományterület lehetséges fejlődési irányaival. A közös munka során megismerkednek a robotika irodalmi és filmes vonatkozásaival is, majd egy robot "bőrébe" bújva, az ő szemszögéből nézve mesélhetik el saját robottörténetüket egy általuk, a Windows Movie Maker program segítségével állóképek sorozatából készített videofilmen keresztül.
A módszer segítségével a diákok digitális kompetenciáinak fejlődésén túl lehetőségük nyílik az önkifejezésük, az egyéni véleményük megfelelő formában történő kifejezésén és a társaikkal való közös munkán keresztül pedig szociális kompetenciáik fejlesztésére is. A téma és a módszer alkalmazása által kellőképpen motiválhatóak. A projekt során a diákok egy összetett gyakorlati feladat megoldása során kreatívan alkalmazhatják az általuk eddig az informatika tantárgy keretei között elsajátított ismereteiket, miközben a már említetteken kívül, pedagógiai célként és elvárásként jelenik meg a témával kapcsolatos pozitív attitűdjük kialakítása, motiváltsági szintjük növelése, az esztétikus munkavégzés iránti igényük és az önálló ismeretszerzési technikáik fejlesztése. Mindeközben a bemutatásra kerülő technika a feldolgozott téma és az alkalmazott módszerek által alkalmas a tantárgyközi tudás- és képességfejlesztésre is. Többek között a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódóan fejleszthető a tanulók szókincse, szövegértési, szövegalkotási és információkeresési technikái, miközben megismerik az interneten elérhető nem lineáris szövegek olvasási sajátosságait. További jártasságot szereznek az expozíció, a bonyodalom és a lezárás gyakorlati alkalmazásával, a narráció jellegzetességeivel kapcsolatban az általuk kitalált robottörténet mozgóképi megjelenítése során. Megismerkednek a forrásjegyzékkel és annak önálló elkészítésének módjával. További kapcsolódási pontok hozhatók létre a vizuális kultúra tantárggyal az illusztrációk, a szöveg és a kép összefüggéseinek vizsgálata, a vizuális kommunikáció, a vizuális közlések jellegzetességeinek megfigyelése, a tipográfiai alapismeretek megismerése által, a dráma és tánc témaköre megjelenhet a kifejező szövegmondás, élménymegosztás során, az ének-zene tantárgy az aláfestő zenék alkalmazása, azok érzelmeket, hangulatokat közvetítő szerepének felhasználásában jelenik meg. Az erkölcstan tárgykörébe tartozó kérdésekkel a robotokkal kapcsolatos erkölcsi dilemmák megbeszélése, a különböző tettek, magatartásformák értelmezése során találkozunk. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be