A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet fiatal, határon túli magyar oktatói ösztöndíj támogatás céljából a 2023/2024. tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román, szerb, szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Határon Túli Fiatal Oktatók Ösztöndíjprogramja

A pályázati kiírás tartalmát a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM) és a Tempus Közalapítvány, mint Támogató (a továbbiakban: TKA), valamint a GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központ (Ukrajna), Jedinstvo Madarske Manjine – Concordia Minoritatis Hungariae (Szerbia), Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (Románia), valamint a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája (Szlovákia) mint Közreműködő szervezetekkel együttműködve dolgozta ki.

Általános tudnivalók a pályázatról

A KIM és a TKA az ösztöndíjakkal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozza, illetve ezt a célt kívánja támogatni, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését.

A pályázat a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került kiírásra. A fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj nem visszatérítendő határon túli költségvetési támogatás.

A pályázat pénzügyi forrása a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklete alapján a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Felsőoktatási feladatok alcím, 3. Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása jogcímcsoport 2. Határon túli felsőoktatási feladatok részfeladat előirányzat (Áht. azonosító: 386351) terhére kerül biztosításra. Jelen pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint.

Az ösztöndíjjakkal és az ösztöndíjazottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a TKA, a Jedinstvo Madarske Manjine – Concordia Minoritatis Hungariae, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központ, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet és a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája látja el.

Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződés hatálybalépését követő 30 napon belül egy összegben kerül folyósításra. A Támogató nem teszi kötelezővé saját forrás (önrész) bemutatását.

A támogatás kizárólag a jelen pályázati kiírás céljára használható fel. A támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, a támogatás-intenzitást, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettséget az Oktatói Ösztöndíjszerződés tartalmazza.

Az oktatói ösztöndíjat elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásról és az ösztöndíj hasznosulásáról szabad szöveges formában írásbeli (szakmai) beszámolót készíteni, és azt legkésőbb 2024. július 31-ig postai úton a TKA részére (Tempus Közalapítvány, Budapest 70, Pf. 508., 1438) megküldeni.

Támogató az Áht. 50/A. §-ában meghatározott biztosítékadási kötelezettségtől a határontúli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1b) bekezdése alapján eltekint.

 

A pályázat benyújtásának módja

Pályázni a TKA, mint Támogató által biztosított elektronikus úton a TKA honlapján: Pályázat (tpf.hu) lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő elektronikus pályázati adatlapon.  

A pályázat sikeres benyújtása érdekében a pályázati adatlap elektronikus beadásának és papír alapon csatolandó dokumentumok postára adásának, vagy személyes beadásának határideje:

2024. február 21. 17.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint)

 

További információ >>

Utolsó módosítás: 2024.01.18.