A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet fiatal, határon túli magyar oktatói ösztöndíj támogatás céljából a 2022/2023-as tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Határon Túli Fiatal Oktatók Ösztöndíjprogramja

A pályázati kiírás tartalmát a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM), valamint a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: TKA) a Jedinstvo Madarske Manjine – Concordia Minoritatis Hungariae, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központ, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért irodáival együttműködve dolgozta ki, a pályázatot TKA, mint Támogató hirdeti meg.

Általános tudnivalók a pályázatról

A KIM és a TKA az ösztöndíjakkal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozza, illetve ezt a célt kívánja támogatni, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését.

A pályázat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került kiírásra. A fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj nem visszatérítendő költségvetési támogatás.

A pályázat pénzügyi forrása a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklete, illetve a Központi költségvetés címrendjének a kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII.8.) Korm.határozat alapján a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Felsőoktatási feladatok alcím, 3 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása 2- Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása,, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat (Áht azonosító: 386351) terhére kerül biztosításra.

Az ösztöndíjjakkal és az ösztöndíjazottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a TKA és a Jedinstvo Madarske Manjine – Concordia Minoritatis Hungariae, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központ, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, és a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája látja el.

Az ösztöndíj folyósítására havonta egyenlő összegben kerül sor, azzal, hogy az ösztöndíj szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül, az utalás időpontjában, a tanévből eltelt hónapokra eső támogatás egyösszegben kerül folyósításra.

A Támogató nem teszi kötelezővé saját forrás (önrész) bemutatását.

A támogatás kizárólag a jelen pályázati kiírás céljára használható fel. A támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, a támogatás-intenzitást, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettséget az Oktatói Ösztöndíjszerződés tartalmazza.

Az oktatói ösztöndíjat elnyert pályázó a támogatás felhasználásról írásbeli (szakmai) beszámolót köteles készíteni szabad szöveges formában az ösztöndíj hasznosulásáról, amelyet legkésőbb az Oktatói Ösztöndíjszerződés hatálybalépését követően, 2023. július 31-ig köteles megküldeni postai úton a Támogató részére.

Támogató az Áht. 50/A. §-ában meghatározott biztosítékadási kötelezettségtől a határontúli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1b) bekezdése alapján eltekint.

 

A pályázat benyújtásának módja

Pályázni a TKA, mint Támogató által biztosított elektronikus úton a TKA honlapján: Pályázat (tpf.hu) lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő elektronikus pályázati adatlapon.  

A pályázat sikeres benyújtása érdekében a pályázati adatlap elektronikus beadásának és papír alapon csatolandó dokumentumok postára adásának, vagy személyes beadásának határideje:

2023. április 17. 17.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint)

 

További információ >>

Utolsó módosítás: 2023.03.17.