ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ – A CAMPUS MUNDI ALUMNI HÁLÓZATHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZ

 

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Tempus Közalapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, a Campus Mundi Alumni hálózathoz kapcsolódóan.

A Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) a Campus Mundi Alumni hálózat (http://alumni.tpf.hu/) működtetése során a hálózat tagjainak személyes adatait kezeli, amelyeket a tagok a Campus Mundi ösztöndíjra benyújtott pályázatuk pályázati adatlapján megadtak. A tagok a pályázati adatlap benyújtásával vállalták, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesznek a program alumni rendszerében, illetve biztosítják elérhetőségüket.

 

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Tempus Közalapítvány
Székhely és levelezési cím: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.
Telefonszám: +36-1-237-1300
Képviseli: Czibere Károly, elnök
Email cím: adatvedelem@tpf.hu

 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A Campus Mundi Alumni hálózathoz kapcsolódóan a következő személyes adatait kezeljük:

  • név
  • e-mail cím
  • nem
  • születési idő
  • képzésre vonatkozó adatok (intézmény, kar, szak, képzési szint, képzés időpontja)
  • ösztöndíj típusa (támogatási program, fogadó intézmény, küldő intézmény, ország, időpont)
  • nyelvtudás (nyelv, szint)

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérem, haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségen.

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelés jogalapja az Campus Mundi Alumni hálózat tagságához kapcsolódóan

4.1.1 Az adatkezelésre az Ön megfelelő tájékoztatása alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződéses kötelezettség teljesítése.

4.1.2. Az adatkezelés célja a Campus Mundi Alumni hálózat működtetése és az ezt biztosító további kapcsolattartás. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Campus Mundi Alumni hálózat működtetéséhez használja.

4.2. Az adatkezelés jogalapja a Campus Mundi Alumni hírlevél küldéshez kapcsolódóan

4.2.1 Az adatkezelésre az Ön megfelelő tájékoztatása alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az adatkezelő érdeke, hogy a Campus Mundi tagokkal az ösztöndíj lejártát követően is tartsa a kapcsolatot, kövesse fejlődésüket, és az Alumni hálózati tagok tájékoztatásokat kapjanak esetleges állásokról, nyereményekről, rendezvényekről stb. Az adatok megadása az Ön tájékoztatásához szükséges, amennyiben nem adja meg adatait nem áll módunkban Önnek a Campus Mundi Alumni hálózati tagságához kapcsolódó hírlevelet elküldeni.

4.2.2. Az adatkezelés célja a Campus Mundi hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja. Az adatkezelő az Ön email címét kezeli.

4.3. További rendelkezések

4.3.1. Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel.

4.3.2. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ön által a Campus Mundi ösztöndíj pályázatában megadott személyes adatainak a Campus Mundi Alumni hálózathoz kapcsolódó kezelése az Ön számára megítélt Campus Mundi támogatás lejártát követő 5 évig tart.

A Campus Mundi Alumni hírlevél küldéséhez kapcsolódó személyes adatainak kezelése ellen tiltakozással élhet. Tiltakozását az adatvedelem@tpf.hu címre küldheti el.

 

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

 

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: adatvedelem@tpf.hu

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az adatvedelem@tpf.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7.5. Az Érintett panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

Utolsó módosítás: 2021.08.24.