Tisztelt Érdeklődő! 

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény alapján az alábbiakról tájékoztatom: 

A Tempus Közalapítvány visszaélésbejelentési rendszeréről teljeskörűen az itt elérhető főigazgatói utasítás rendelkezik. A Közalapítvány visszaélésbejelentéssel kapcsolatos rövid tájékoztatója, és adatvédelmi tájékoztatója az alábbiakban teljeskörűen is olvasható. 

Amennyiben bejelentését már megtette, de nem a 2. számú mellékletben szereplő „VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY”-on, kérjük fontolja meg annak teljeskörű kitöltését. A nyomtatvány szerkeszthető formában itt érhető el. 

Üdvözlettel: 

Rupp György 
Tempus Közalapítvány, bejelentővédelmi tanácsadó
+36 30/9446960 
visszaelesbejelentes@tpf.hu 

 

TÁJÉKOZTATÓ A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY
VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERÉRŐL
 

 

A Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) elkötelezett a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő szervezeti kultúra fenntartásában, kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során a jogszabályi előírásoknak megfelelően, etikusan és felelősen járjon el. Ennek eleget téve aKözalapítvány a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény 18. §-a alapján a meghatározott magatartási normák megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül tehető meg minden olyan bejelentés, amely alapján a bejelentő álláspontja szerint a Közalapítvány valamely munkavállalója megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy visszaélést követett el, vagy megsértette a foglalkoztatás és az etikus működés jogszabályokban vagy a Közalapítvány belső szabályzataiban meghatározott szabályait. Bővebb tájékoztatást a bejelentővédelmi eljárásokról a törvény tartalmaz, ami itt érhető el. 

A bejelentéseket a Közalapítvány az alábbi elérhetőségeken fogadja: 

 • a szóbeli bejelentést személyesen vagy telefonon a bejelentővédelmi tanácsadónál (Rupp György,+36 30/9446960) lehet megtenni; 
 • visszaelesbejelentes@tpf.hu e-mailcímen; 
 • a Közalapítvány székhelyére (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) vagy postafiókjábatörténő megküldésselpostai úton. A postai úton tett bejelentés esetén az anonimitás megőrzése érdekében a borítékon fel kell tüntetni a „Tempus Közalapítvány Bejelentővédelmi tanácsadónak s.k. felbontásra megjelölést.  

A bejelentési rendszer nem a Közalapítvány tevékenységével kapcsolatos panaszok, illetve a Közalapítvány által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos kifogások bejelentésére szolgál. A Közalapítvány ügyfelei a Közalapítvány tevékenységére, mulasztására vonatkozó panaszaikat a panaszkezelési szabályzatban meghatározott módokon, kifogásaikat az egyes támogatásokhoz kapcsolódó támogatási szerződésekben, támogatói okiratokban vagy Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon jelezhetik a Közalapítványnak. 

A bejelentési rendszerbe a Közalapítvány munkavállalói, vezető tisztségviselői, felügyelő testületének tagjai, a Közalapítvánnyal foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni kívánó személyek, amennyiben a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárása megkezdődött, a Közalapítványnál tevékenységet végző gyakornokok vagy önkéntesek,valamint a Közalapítvánnyal szerződéses viszonyban álló, szerződéses jogviszonyt létesíteni kívánó személyek,amennyiben a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, valamint azok tehetnek bejelentést akik az előbbiekben felsorolt jogviszonyban álltak a Közalapítvánnyal. 

A bejelentések megtételére formanyomtatvány kitöltésével kerülhet sor, ami a 2. számú mellékletben található.  

A bejelentés során a bejelentésben foglaltak teljes körű kivizsgáláshoz - amennyiben lehetséges - a következő információkat szükséges megadni:  

 1. a bejelentő egyes személyes adatait (neve, lakcíme, jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentő törvényes képviselőjének neve), a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét,  
 2.  a bejelentő hogyan szerzett tudomást a visszaélésről, 
 3.  az eset részletes leírását, az összes releváns körülmény ismertetésével,  
 4. annak a személynek a nevét, aki érdemi információval rendelkezhet a visszaélésről, és arról, hogy mire vonatkozóan rendelkezhet információval, 
 5. a bejelentő tájékoztatott-e mást is az ügyről, 
 6. az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.  

A bejelentő csatolhat a bejelentést megalapozó dokumentumokat is, amelyek további támpontot nyújthatnak a vizsgálat során. 

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha 

 1. a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül, azonosíthatatlan módon tette meg, 
 2. a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, 
 3. a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg, 
 4. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban. 

Tájékoztatjuk a bejelentőket, hogy: 

 • A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt és a bejelentett információt a Közalapítványt érintő munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte.  
 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat! 
 • A bejelentés különleges személyes adatot (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)3. § 3. pontja) nem tartalmazhat. 
 • A bejelentési rendszerbe nem kerül felvitelre a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint az Info tv. szerint nem kezelhető adat. 
 • A bejelentő személyes adatait és a megadott egyéb adatokat a Közalapítvány minden esetben szigorúan bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli. A bejelentőnek a személyes adatai védelmével kapcsolatban megillető jogait, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokat a 3. számú mellékletben szereplő Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 
 • A Közalapítvány a bejelentés kivizsgálása során minden esetben úgy jár el, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg.  
 • A név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata a törvény szerint mellőzhető, de a Közalapítványebben az esetben a bejelentésben foglaltak vizsgálatát mérlegeli.  
 • A Közalapítvány a bejelentőt – amennyiben bejelentését nem anonim módon tette meg – tájékoztatja a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosított, hogy a bejelentéssel érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját személyesen vagy jogi képviselője útján is kifejtse, azt bizonyítékokkal alátámassza. 
 • A bejelentés kivizsgálásának törvényi határideje a bejelentés beérkezésétől harminc nap, amely indokolt esetben legfeljebb háromhónapra meghosszabbítható. 
 • Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő hatvan napon belül a Közalapítvány törli. 
 • Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a rosszhiszemű bejelentővel tett intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatok a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárását követően kerülnek törlésre. 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
TERMÉSZETES SZEMÉLY BEJELENTŐK RÉSZÉRE 

 

 1. Bevezető A Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a bejelentő személyt, mint érintettet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az európai uniós és nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal és ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. 


 2. Fogalmak 
  A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak az irányadóak. 


 3. Az adatkezelés célja 
  Az adatkezelés célja az Adatkezelő visszaélés-bejelentő rendszerének működtetése, a bejelentések kivizsgálása, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, valamint a szükséges eljárások (pl.: polgári peres eljárás, hatósági eljárás, büntető eljárás) megindítása és lefolytatása. 


 4. A személyes adatok kezelésének jogalapja 
  Az adatkezelés jogalapja az érintett írásban kifejezett, önkéntes hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az érintett jogosult arra, hogy a megadott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 


 5. Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek  
  Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során az Általános adatvédelmi rendeletben foglalt alapelveknek megfelelően jár el, így az adatkezelési tevékenysége során biztosítja az adatkezelés 
  1. jogszerűségét, tisztességes eljárását és átláthatóságát, 
  2. célhoz kötöttségét, 
  3. adattakarékosságát, 
  4. pontosságát, 
  5. korlátozott tárolhatóságát, 
  6. integritását és bizalmas jellegét, 
  7. elszámoltathatóságát. 
  8.  Az Adatkezelő az elszámoltathatóság elvének megfelelően felelős az a)-f) pont szerinti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására. 


 6. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre  
  Az Adatkezelő az érintettnek a „Visszaélés bejelentő nyomtatványon” megadott személyes adatait (név/lakcím/e-mail cím), valamint a bejelentés kivizsgálása során keletkezett további személyes adatait kezeli. 


 7. Az adatkezelés időtartama
  Ha a bejelentés kivizsgálásának eredményeképpen intézkedés megtételére kerül sor ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is az Adatkezelő az érintett személyes adatait legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli. 

  Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az Adatkezelő az érintett személyes adatait a vizsgálat
  befejezését követő hatvan napon belül törli. 


 8. Adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 
  Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett kezeli és tárolja. A személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során az Adatkezelő által igénybe vett és alkalmazott valamennyi elektronikus és papír alapú adat-nyilvántartási rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosult személyek számára hozzáférhető. 

  Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során valamennyi szükséges intézkedést megtesz, illetőleg valamennyi, az esetlegesen felmerülő kockázatok minimalizálása céljából elengedhetetlen technikai, szervezeti és szervezési és egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy a kezelt személyes adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan adattovábbítás és hozzáférés, módosítás, vagy megsemmisülés tárgyai. A fentiekkel összhangban az Adatkezelő által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljes körűen biztosított. 


 9. Adattovábbítás 
  Az érintett személyes adatait az Adatkezelő – bejelentések kivizsgálására jogosult – eseti bizottságának tagjai ismerhetik meg.

  Ha az Adatkezelő a bejelentések kivizsgálásával bejelentővédelmi ügyvédet vagy más külső szervezetet bíz meg, a személyes adatok ezen személyek/szervezetek részére is továbbításra kerülnek. 

  Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az érintett rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és 
  1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, az Adatkezelő az érintett személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadja, 
  2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, az Adatkezelő az érintett személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére átadja. 


 10. Érintett jogai 
  Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását. 

  1. Az érintett hozzáféréséhez való jogosultsága: 
   Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, jogosult arra, hogy a következő információkról tájékoztatást kapjon:
   • az adatkezelés céljairól, jogalapjáról;
   • az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról;  
   • azon címzettekről, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közli vagy közölni fogja; 
   • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról;  
   • a helyesbítésre, a törlésre, az adatkezelés korlátozására és a tiltakozásra vonatkozó jogosultságáról;  
   • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására vonatkozó jogosultságáról;  
   • az adatkezeléssel összefüggő további információkról 

  2. Az érintett személyes adatainak helyesbítéséhez való jogosultsága:  
   Az érintett kérelmezheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  
  3. Az érintett személyes adatainak törléséhez való jogosultsága:
   Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

   • az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

   • az 5. pontban rögzített alapelvekkel ellentétes,
   • célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
   • törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
   • jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
   • az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a felügyeleti hatóság, vagy a bíróság elrendelte.

    Az Adatkezelő nem köteles az érintett személyes adatainak törlésére, ha
   • az adatkezelést jogszabály közérdeken alapuló célból rendelte el,
   • az adatkezelés az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos.
  4. Az érintett adatkezelés korlátozásához való jogosultsága:
   Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében – az érintett kérelmére - az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

    Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az Adatkezelő a személyes adatokat - a tárolás kivételével - csak az alábbi esetekben kezelheti:
   • az érintett hozzájárulásával,
   • az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából,
   • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez,
   • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
   • az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

    Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


 11. Eljárási szabályok
  Az érintett a jogait írásban az Adatkezelő 13. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

  Az Adatkezelő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

  Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

  Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

  12.1. Adatvédelmi hatósági eljárás 

  Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be az alábbiak szerint:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9.-11.
  Központi telefonszáma: +36 1 391 1400
  Központi telefax száma: +36 1 391 1410
  Internetes honlapjának címe: naih.hu
  Központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

  12.2.      Bírósághoz fordulás joga

  Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet. Ebben az esetben az érintett az állandó lakcíme/tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél vagy a Fővárosi Törvényszéknél nyújthatja be a keresetét.

 13. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

  Név: Tempus Közalapítvány
  Képviselő: Czibere Károly
  Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
  Levelezési cím: 1438 Budapest, 70 Postafiók 508.
  Nyilvántartási szám: 01-01-0006170
  Adószám: 18154180-2-42
  Telefonszám: (+36 1) 237-1300
  E-mail: info@tpf.hu

  Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@tpf.hu

  Bejelentővédelmi tanácsadó neve: Rupp György
  Bejelentővédelmi tanácsadó elérhetősége: +36 30/9446960
  Bejelentővédelmi tanácsadó emailcíme: visszaelesbejelentes@tpf.hu

 

Utolsó módosítás: 2024.03.14.