ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL SZERVEZETT BEJELENTÉS KÖTELES FELNŐTTKÉPZÉSHEZ

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 

A jelen nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről bejelentés köteles felnőttképzéshez megvalósításához kapcsolódóan. 

A Tempus Közalapítvány a képzésre jelentkezők és résztvevők személyes adatait kezeli, a következő célokra:

 • a képzés lebonyolítása
 • a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiállítása a kurzus résztvevőinek
 • a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány eljuttatása a kurzus résztvevőinek
 • adatszolgáltatás a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe
 • adatszolgáltatás a Központi Statisztikai Hivatal rendszerébe
 • kapcsolattartás
   

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Tempus Közalapítvány
Székhely és levelezési cím: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.
Képviseli: Czibere Károly elnök
Telefonszám: +36-1-237-1300
Email cím: adatvedelem@tpf.hu

 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

3.1. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 21.§ (1) bekezdése és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fktv. végrehajtási rendelete) 21.§ (1) bekezdése alapján a képzés lebonyolításához a következő személyes adatait kezeljük:

 • Név
 • Születési név
 • Születési hely és idő
 • Anyja neve
 • E-mail cím
 • Legmagasabb iskolai végzettsége
 • Szakképesítése
 • Szakképzettsége
 • Idegennyelv-ismerete
 • Képzési díj és annak költségviselője, képzési hitel igénybevétele
 • Képzésre vonatkozó adatok

3.2. A tanúsítvány kiállításához kapcsolódóan a következő személyes adatait kezeljük:

 • Név
 • Születési név
 • Születési hely és idő
 • Anyja neve
 • A képzés adatai 

3.3. A tanúsítvány eljuttatásához kapcsolódóan a következő személyes adatát kezeljük:

 • e-mail cím, vagy
 • postai cím (amennyiben papír alapon kéri kiállítani) 

3.4.Az Adatkezelő a Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerbe továbbítja a 3.1. pontban felsorolt személyes adatait - a szakképesítésre, szakképzettségre, idegennyelv-ismeretre vonatkozó adatok kivételével - a felnőttképzésről szóló törvény LXXXVII. törvény 15.§ (1) bekezdése szerint. 

3.5. Továbbá az Adatkezelő az Önre vonatkozó 3.1. pontban felsorolt személyes adatokat kizárólag statisztikai célból, a Központi Statisztikai Hivatal részére átadhatóak a felnőttképzésről szóló törvény LXXXVII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján (a statisztikákról szóló 2016. évi CLV. törvény 39.§-a alapján egyedi azonosító adat nem hozható nyilvánosságra, kivéve, a törvényben meghatározott eseteket). 

3.6. A képzés megvalósításához kapcsolódóan az Önnel való kapcsolattartás érdekében:

 • telefonszám
   

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelés jogalapja 

4.1.1.Az adatkezelés jogalapja a képzés lebonyolításához kapcsolódóan az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Az adatok kezelése és megőrzése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

A képzés lebonyolításához szükséges adatok körét az Fktv. 21.§ (1) bekezdése határozza meg. A képzés lebonyolításához kapcsolódóan az Fktv. 13. § (1) bekezdése előírja, hogy a Képzőintézménynek és a képzésen résztvevő személynek egymással felnőttképzési szerződést kell kötnie. A szerződés előkészítése és teljesítése érdekében kezelt résztvevői személyes adatok körét az Fktv. 21. § (1) bekezdése és az Fktv. végrehajtási rendeletének 21. § (1) bekezdése írja elő. 

4.1.2.Az adatkezelés jogalapja a tanúsítvány kiállításához kapcsolódóan az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Az adatok kezelése és megőrzése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A jogi kötelezettség alapja: az Fktv. 13/B. §. 

4.1.3. Az adatkezelés jogalapja a tanúsítvány eljuttatásához kapcsolódóan az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Az adatok kezelése és megőrzése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A jogi kötelezettség alapja: az Fktv. 13/B. §. 

4.1.4. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe történő továbbításakor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Az adatok kezelése és megőrzése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A jogi kötelezettség jogalapja: az Fktv. 15.§ (1) bekezdése. 

4.1.5. Az adatkezelés jogalapja a személyes adat Központi Statisztikai Hivatal részére történő továbbításakor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Az adatok kezelése és megőrzése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A jogi kötelezettség jogalapja: az Fktv. 15.§ (3) bekezdése. 

4.1.6. Az adatkezelés alapja az Önnel való kapcsolattartás érdekében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az Ön önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulását a kérdéses adatok önkéntes megadásával és a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával adja meg. 

4.2. Az adatkezelés célja a képzés lebonyolítás, az ahhoz kapcsolódó kapcsolattartás, az adatszolgáltatás teljesítése, illetve a tanúsítvány kiállítása és résztvevőknek történő eljuttatása.

Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten használja. 

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2 szerinti céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok a 4.2. pontban fel nem sorolt harmadik személyek számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. 

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatok megőrzésének ideje: a 3.1-3.5. pontokban meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő az Fktv. 21.§ (5) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőrzi. A jogszabályból fakadó kötelezettség miatt ezen adatkezelések tekintetében az adatok törlésére a megőrzési határidő előtt nincs lehetőség. 

A 3.6. pont szerinti adat kezelése addig tart, amíg Ön az adat kezeléséhez való hozzájárulását vissza nem vonja, de legfeljebb addig, amíg az adat kezelésére az adatkezeléséi cél eléréséhez szükség van. 

A hozzájárulás visszavonásának módja egy email küldése a tanulasjovoje@tpf.hu email címre „Adatok törlése” tárggyal.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. Az adatokhoz hozzáférnek továbbá - kizárólag a kurzus idejére – a kurzus megbízott oktatói, akik ezen adatokat kizárólag a kurzus lebonyolítása érdekében használják, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer vezetőjeként és a Központi Statisztikai Hivatal jogszabály alapján.
 

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: adatvedelem@tpf.hu

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat fenti elérhetőségen keresztül.

7.4. Ön bármikor jogosult a rögzített adatainak helyesbítésére vagy azok Adatkezelő általi törlésére (hozzájárulásának visszavonására, az 5. pontban foglaltak szerint). Adatkezelő az adatvedelem@tpf.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül helyesbíti, illetve – hozzájárulás jogalap esetén - törli az adatokat.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.5. Az Érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., www.naih.hu) fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

Utolsó módosítás: 2021.08.24.