Adatvédelmi tájékoztató állásjelentkezéshez és toborzáshoz kapcsolódó adatkezeléshez

 

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Tempus Közalapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről az állásjelentkezéshez és toborzáshoz kapcsolódóan.

A Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.tka.hu weboldal (a továbbiakban: honlap) működtetése során az állásra jelentkezők személyes adatait kezeli.

 

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Tempus Közalapítvány
Székhely és levelezési cím: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.
Telefonszám: +36-1-237-1300
Képviseli: Czibere Károly, elnök
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Ugrai Gábor
Email cím: adatvedelem@tpf.hu 

 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az állásjelentkezéshez és toborzáshoz kapcsolódóan a következő személyes adatait kezeljük:

  • név,
  • e-mail cím,
  • önéletrajz, motivációs levél és az abban feltüntetett személyes adatok.

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1 Az adatkezelés jogalapja és célja az adott állásjelentkezéshez kapcsolódóan

4.1.1 Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Ön az állásjelentkezés során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben hozzájárulását nem adja meg, a jelentkezés benyújtására adatvédelmi okokból nincs lehetőség.

4.1.2. Az adatkezelés célja az Ön állásjelentkezésének elbírálása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten használja.

4.2 Az adatkezelés jogalapja és célja a toborzáshoz kapcsolódóan

4.2.1 Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Ön az állás jelentkezés során adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

Ha ezt a hozzájárulást megadja, hozzájárul ahhoz, hogy az állásra való jelentkezés kapcsán megadott személyes adatait Adatkezelő általános toborzási célból kezelje, a hozzájárulás megadásától számított 12 hónapig.

4.2.2. Az adatkezelés célja az Ön állásjelentkezésének elbírálása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2 szerinti céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A személyes adatok kezelése addig tart, amíg Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja az allas@tpf.hu e-mail címre küldött e-mailben.

 

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataikhoz kapcsolódik.

 

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: adatvedelem@tpf.hu

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

7.4. Ön bármikor jogosult a rögzített adatainak helyesbítésére vagy azok törlésére. Adatkezelő az allas@tpf.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; ww.naih.hu, info@naih.hu) fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

Utolsó módosítás: 2023.01.24.