Hivatalosan is lezárult a Campus Mundi program, ami több ezer hallgató és számos egyetem számára nyitotta ki a világot

2016 tavaszán indult útjára a Campus Mundi ösztöndíj a már több évtizede működő Erasmus+ támogató lehetőségeként. A 2022 őszéig futó program maradandó hatást gyakorolt mind a magyar fiatalok tanulmányi és munkaerőpiaci lehetőségeire, mind a magyar felsőoktatási intézmények nemzetközi jelenlétére.

A projekt sikerei a lezárulása után is tetten érhetőek maradnak mind az egykori ösztöndíjasok karrierútjában, mind a felsőoktatási intézmények közti sikeres együttműködéseknek köszönhetően. 


Kedvezményezett neve: Tempus Közalapítvány 

Projekt címe: „Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program”

Szerződött támogatás összege: 9,2 Mrd Forint

A projekt tartalmának bemutatása

A Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása, különös tekintettel a foglalkoztathatóságra, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelése. A projekt egyrészt a nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítését, másrészt a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóvonzó képességének és nemzetköziesítésének támogatását szolgálta.

Felsőoktatási mobilitás

A hallgatói mobilitás növelése hozzájárul a leuveni célokkal összhangban megfogalmazott nemzeti célkitűzés eléréséhez: a legalább 3 hónap hosszúságú vagy minimum 15 kredit értékű külföldi tanulmányi időszakon vagy szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók aránya érje el a diplomát szerzők 20%-át 2023-ra. Az ösztöndíjazásra rendelkezésre álló források legnagyobb része (mintegy 5,7 milliárd Ft) ennek megfelelően a hosszú távú mobilitásra állt rendelkezésre, ezen belül mintegy 2,4 milliárd Ft fordítható szakmai gyakorlatok finanszírozására.

A nemzetközi kutatások adatai alapján a nemzetközi mobilitásban való részvétel jelentősen javítja a hallgatók munkaerő-piaci pozícióit, hiszen hozzájárul azon készségek és kompetenciák fejlődéséhez, amelyeket a munkaerőpiacon kifejezetten keresettek (pl. gyakorlatorientált idegennyelv-tudás és jó kommunikációs képességek; egyszerre jó együttműködési készségek és önállóság; felelősségvállalás és döntéshozatali képesség; interkulturális készségek).

A mobilitás támogatása ösztöndíj formájában elsősorban a magyar felsőoktatási hallgatók külföldi féléves részképzésének, szakmai gyakorlatának és jelentősen kisebb mértékben rövid időtartamú tanulmányútjának támogatásával valósult meg. Az ösztöndíjprogram mintegy 9000 hazai diáknak nyújtott lehetőséget arra, hogy külföldi résztanulmányokat folytasson, illetve külföldi szakmai gyakorlaton vagy rövid tanulmányúton vegyen részt európai és Európán túli országokban a 2016-tól 2022-ig tartó időszakban.

→ Campus Mundi ösztöndíjak

Nemzetköziesítés

A magyar felsőoktatás nemzetköziesítésének támogatásával a projekt a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatait erősíti, hozzájárulva ahhoz a kormányzati célhoz, hogy a Magyarországra érkező külföldi hallgatók száma 2022-ig 25 ezerről 40 ezerre növekedjen.

A Campus Mundi projekt ahhoz is hozzájárult, hogy a hazai felsőoktatási intézmények mind az idegen nyelvű képzések, mind a hallgatói szolgáltatások vonatkozásában felkészültebbek legyenek a külföldi hallgatók fogadására, és mindez láthatóbbá is váljon a potenciális külföldi hallgatói kör számára is.

A felsőoktatás nemzetköziesítését támogató tevékenységek sorába tartozik a külföldi oktatási vásárokon, szakmai rendezvényeken való egységes megjelenés és a hazai felsőoktatási intézmények népszerűsítése. Az intézmények munkáját segítik a szakmai műhelyek, képzések és szakértői kurzusok, valamint az idegennyelvű képzések fejlesztésének szakmai támogatása. A mobilitással kapcsolatos kutatások, statisztikák, háttéranyagok, a szükséges adatbázisok bővítése és összehangolása szintén fontos hozzájárulást jelentenek a nemzetköziesítés elmélyítéséhez.

A létrehozott nemzetközi alumni hálózat célja a kapcsolattartás a Magyarországon felsőoktatási (rész)tanulmányokat végzett külföldi hallgatókkal a tanulmányi időszak után.  Az alumni tagoknak komoly szerepe lehet a magyar felsőoktatás külföldi népszerűsítésében, további külföldi hallgatók toborzásában. Az általuk képviselt kapcsolati tőke nagy érték az üzleti-gazdasági, turisztikai, tudományos, illetve diplomáciai kapcsolatok megalapozása, megerősítése érdekében.  

→ Campus Mundi nemzetköziesítés 

A projekt befejezési dátuma: 2023. január 31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001

  

 

  

A program az EFOP-3.4.2 kiemelt projekt „Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program” címen az Európai Unió és Magyarország Kormányának 100% mértékű támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 6,9 Mrd. Ft EFOP és 2,3 Mrd. Ft VEKOP forrással valósult meg a Tempus Közalapítvány mint kedvezményezett kezelésében. Projektszám: EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001. 

Utolsó módosítás: 2024.03.11.